Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

wersja obowiązująca od dnia 01.08.2020

Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

 

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  

 

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

 

Kto jest administratorem strony internetowej www.medim24.pl?

 

Administratorem strony internetowej www.medim24.pl jest MEDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 45 B, 05 - 500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000116436, NIP: 5270204028, REGON: 006216379,  BDO 000026891, o kapitale zakładowym w wysokości: 450 000,00 zł (czyli: my).

 

Dane osobowe

 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

 

 

MEDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Puławska 45 B

05 – 500 Piaseczno

telefon: +48 22 570 90 00

e-mail:  ado@medim24.pl

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 

 - poczty elektronicznej: sklep@medim24.pl

 

 - poczty tradycyjnej: ul. Puławska 45 B, 05 – 500 Piaseczno

 

 - telefonu: : +48 22 570 90 00

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

Cel

 

Dane osobowe

 

Podstawa prawna przetwarzania

 

Czas przechowywania danych

 

zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Towarów lub Wyrobów medycznych

 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 

konto

 

imię, adres e-mail

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

 

do momentu usunięcia konta

 

newsletter

 

imię, adres e-mail

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

 

do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych

 

formularz kontaktowy

 

odpowiedź na Twoją wiadomość wysłaną za pomocą

 

formularza kontaktowego.

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na odpowiedzi na Twoją wiadomość

 

trzy lata od dnia ostatniego kontaktu

 

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

 

 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

 

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

 

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego

 

adres IP, lokalizacja, informacje zapisane w plikach cookie

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

 

przetwarzanie w celu realizacji

 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

 

przez 26 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

marketing bezpośredni towarów, Wyrobów medycznych i usług własnych, w tym remarketing

 

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

 

przetwarzanie w celu realizacji

 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

 

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Pana/Pani dane się zdezaktualizowały

 

 

 

 

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

 

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań.

 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

 

 

 

 

 

 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

 

Na podstawie RODO masz prawo do:

 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych

 

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych

 

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych

 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

 • żądania przenoszenia danych osobowych

 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

 

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

 

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 

 

 • dostępu do danych osobowych,

 

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@medim24.pl.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@medim24.pl.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

 

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

 

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

 

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

 

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@medim24.pl.

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 

 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

 

 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@medim24.pl.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z:

 

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

 

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

 

 

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@medim24.pl.

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

 

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

 

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

 

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

 

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@medim24.pl.

 

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@medim24.pl.

 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter możesz z niego zrezygnować tutaj

 

 

 

Skarga do organu nadzorczego

 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium